Privatstallet

Privatstall > Privatstallet

Nu har vi lediga platser för omgående inflytt!

Privatstallet har 11 boxar totalt och hästägarna delar på in- och utsläpp samt utfodring. 

Är Du intresserad av en stallplats i Privatstallet skickar du in en ansökan till ridskolechef@skovderf.se

Att få stallplats – Så går det till

 • Föreningsnyttan avgör
 • Hyresgästerna i medlemsstallet yttrar sig och förordar
 • Ridskolan yttrar sig och förordar
 • Styrelsen beslutar

Först av allt är det viktigt att veta att det inte finns någon kö i ordets egentliga bemärkelse, det finns däremot att antal personer som lämnat in intresseanmälan. I den gruppen finns ingen inbördes ordning grundad på när anmälan kom in eller något annat förhållande.

Föreningen vill att hyresgästerna skall kunna bidra med det lilla extra för föreningens gemensamma intresse, sådana exempel kan vara att man är aktiv i en kommitté, är tävlingsryttare, är ett bra föredöme för ungdomarna i föreningen.
Det kan också vara något annat som föreningen vid det tillfället bedömer viktigt. 

Priser

Det finns 11 boxar totalt:
5st á 12 m2 kostar 1 980 kr
5st á 10,5 m2 kostar 1 750 kr
1st á 9 m2 kostar 1 520 kr

Regler för SRF:s privatstall

 • SRF kräver att du visar hästar och människor i din omgivning hänsyn och respekt i enlighet med SRF:s värdegrund och uppförandekod. Du skall vara ett föredöme i umgänget med både hästar och människor för alla som vistas på SRF:s område.
 • All hästhantering skall ske med säkerheten i fokus och enligt SvRF:s rekommendationer.
 • Hyresgästen och eventuell medhjälpare skall verka för god stämning och trivsel på anläggningen.
 • Hyresgästen ansvarar för hästens vård och skötsel och skall följa SvRF:s regler för god hästhållning.
 • Privatstallet är en kommitté ingående i SRF. Hästägarna i Privatstallet skall välja en ordförande, sekreterare och kassör. Ordföranden, eller av ordföranden utsedd person, skall fungera som kontaktperson gentemot styrelse och ridskolechef. Ordföranden ansvarar också för kallelse till stallmöte minimum 2 gånger per termin. Mötet skall utlysas minst två veckor i förväg.
 • Hyresgästerna i privatstallet är skyldiga att samarbeta kring utfodring, utsläpp och insläpp.
 • Hyresgästen är skyldig att följa de beslut som tagits på stallmöte. Besluten skall dokumenteras för att undvika oklarheter om gällande beslut.
 • Vid oenighet eller tvist som ej kan lösas av stallmöte äger SRF´s styrelse att avgöra frågan.
 • SRF styrelse har alltid beslutanderätt i frågor som rör säkerhet, djurskydd och infrastruktur.
 • Hyresgästen är skyldig att följa de ordningsregler för skötsel av stall, biutrymmen och hagar som SRF:s styrelse har beslutat. Dessa samt regler och beslut tagna på stallmöten skall vara anslagna i privatstallet.
 • Hyresgästen skall sörja för god ordning i stall, biutrymmen och på stallplanen.
 • Hyresgästen är skyldig att delta i minst en av SRF anordnade arbetsdagar per år, vilka skall utlysas minst 14 dagar i förväg.
 • SRF´s styrelse ansvarar för intresseanmälan till boxplats och skall rådgöra med befintliga hyresgäster innan kontrakt med ny hyresgäst skrives.
 • Ordföranden i stallkommittén, eller av ordföranden annan utsedd person, sköter kontakten med ny hyresgäst samt ansvarar för att denne får utbildning i Privatstallets regler och rutiner.
 • Vid smittosam sjukdom bland hästarna på anläggningen eller misstanke därom är hyresgästen skyldig att följa styrelsens och ridskolechefens anvisningar för att förhindra smittspridning. Hyresgäst skall ej besöka andra anläggningar där smittosam sjukdom finnes. Om så omedvetet har skett skall alla åtgärder vidtas för att förhindra att smittan förs med till SRF.
 • I enlighet med SvRF:s stadgar sker ridning alltid med hjälm.
 

Hästägarförsäkran – Vad innebär det?

Ryttare som ska delta i tävling är skyldig att förvissa sig om att:

 • Hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
 • Hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit. (TRI Mom 112 2015)

Definition av smittsam sjukdom:

 • Smittsam sjukdom är infektion som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar. Infektionsämnen kan vara sjukdomsframkallande virus, bakterier eller svamp.
 • Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och virusabort.
 • Andra smittsamma sjukdomar är inte anmälningspliktiga, till exempel ringorm, rotavirus, rhinitvirus, streptotrikos, löss och ekvint herpesvirus 4.
 • Samtliga smittsamma sjukdomar omfattas av hästägarförsäkran och tävlingsreglemente.
 • Många gånger har inte smittoämnet fastställts eller symptomen utretts och därför ingår även formuleringen ”hästar med symptom på smittsam sjukdom” i hästägarförsäkran.

Exempel på symptom på smittsam sjukdom: Feber, hosta, näsflöde, diarré och hårlösa fläckar.

Förkylning räknas till smittsam sjukdom, eftersom virus och bakterier som orsakar luftvägsinfektioner orsakar ordentliga streck i räkningen för många tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier. Det som i början ser ut att vara en enklare förkylning visar sig dessutom många gånger vara till exempel kvarka eller virusabort. När symptomen är utredda och i de fall symptomen säkert kan hänföras till annat än smittsam sjukdom kan biosäkerhetsrisken anses undanröjd.

Har man inte hållit sina hästar isolerade då, eller har tillåtit sådana hästar samlas på ett evenemang, kan spridningen bli större än nödvändigt.

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du användandet av cookies. 

Rulla till toppen